TAPE ĐỒNG NỐI LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (SMT SPLICE CLIPS) DẠNG RỜI

MT splice clips chuyên dùng để nối các cuộn SMD thông qua các loại băng dính nối liệu Splice tape và dụng cụ nối các thanh đồng. SMT splice clips là sản phẩm không thể thanh thế và chuyên dùng trong công nghiệp điện tử.